Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.sijs.be.

Deze website behoort toe aan Sijs bvba, met maatschappelijke zetel Brugge, ondernemingsnr 0808603282, verder genoemd de websitehouder.

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. 

De websitehouder kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Alle gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend.  Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de materie kan geen garantie worden gegeven betreffende de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden.  Daarom wordt alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen afgewezen.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan de websitehouder en zijn tevens auteusrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating de eigenaar is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.  De bezoeker van deze site krijgt de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoekerworden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De websitehouder besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.  De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.  

De websitehouder respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten.  De websitehouder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de websitehouder bevoegd.