Privacy policy

Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van www.sijs.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Sijs bvba , met maatschappelijke zetel Pathoekweg 31, 8000 Brugge, ondernemingsnr 0808603282, verder genoemd de websitehouder. U mag eventuele vragen richten tot de marketing afdeling: marketing@sijs.be

De websitehouder leeft de Belgische privacywet na mbt het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Voor onze webwinkel dienen we uw gegevens op te slaan om uw bestellingen op het juiste adres geleverd te krijgen en toekomstige bestellingen eenvoudiger te laten verlopen. Ook met oog op facturatie en administratieve / wettelijke opvolging.

Voor de werking van onze fyieke verkoopplatformen te garanderen dienen we ook uw gegevens op te slaan om uw bestellingen correct te kunnen verwerken, facturatie en meer.

Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Policy, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze website alsook voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze produkten.

De gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden met uitzondering van een eventuele verwerker die voor de websitehouder in opdracht werkt.Wij werken hierbij samen met Mailchimp voor mailings en DBFacts voor gegevensopslag. 

Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt de gebruiker in met het beleid dat de de websitehouder voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft de gebruiker de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Wij bewaren uw gegevens nagelang de wettelijke criteria.

De gebruiker heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens. Daartoe richt de gebruiker een schriftelijk verzoek met bewijs van zijn identiteit aan de websitehouder. De gebruiker kan altijd vragen deze gegevens te wissen. Dit gebeurt dan ook binnen de 3 weken tenzij deze gegevens nog een gerechtelijk doel dienen. 

De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing zoals bijvoorbeeld reclame-acties.

Op deze website kunnen hyperlinks staan naar andere websites. De gebruiker komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing mbt de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site. 

De websitehouder verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website de gebruiker op de website is terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.

Er wordt de nodige zorg besteed aan veiligheidsmaatregelen om klanten en geregistreerde gebruikers een veilige toegang te verzekeren tot online diensten.

Om toegang te krijgen moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die hij alleen kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst ale een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de online diensten. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatoeprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik ligt uitsluitend bij de gebruiker.

De websitehouder houdt zich het recht voor deze privacy policy ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.

De websitehouder respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten.  De websitehouder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de websitehouder bevoegd.

Elke gebruiker heeft altijd het recht om de toestemming tot gebruik van gegevens voor promotiedoeleinden in te trekken. Men kan dit doen door zich uit te schrijven via de link onderaan elke promotielmailing.

 Indien u niet akkoord bent met onze privacy policy kan u altijd een klacht indienen bij de overheid via deze link.

S
ijs BVBA gaat een contractuele overeenkomst aan met de gebruiker waarbij de gebruiker dient bovenstaande basisgegevens te verschaffen, anders hinderd dit de volledige werking van de verleende diensten en levering van eventuele aankopen.

Sijs bvba gebruikt ook de verzamelde data om een klantenprofiel op te maken en op te volgen.